Pagina 1 van 1

2018-II vraag 37

Geplaatst: 19-06-2018 22:20
door Ben Salemans
Vraag 37 in het opdrachtenboekje luidt als volgt:
37 Voor welke wetenschappelijke studies is het volgens het beschreven onderzoek noodzakelijk over aangeboren talent te beschikken, blijkens alinea 1 en 2 van tekst 4?
In het correctievoorschrift lezen we:
37 maximumscore 1
natuurkunde, computerwetenschappen, economie en filosofie

Opmerking
Alleen als alle vier elementen genoemd worden 1 scorepunt toekennen.

Beoordeel de spelling.
Nou, als we dan toch bezig zijn, voor de volledigheid: hier volgen de titel, plus de eerste alinea en het eerste gedeelte van de tweede alinea van tekst 4 uit het tekstboekje/de bijlage:
Nee, dames, dít onderzoek vereist talent!
(1) Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de wetenschap, maar in sommige wetenschapsgebieden zijn ze meer ondervertegenwoordigd dan in 5 andere. In de Verenigde Staten is het aandeel vrouwen dat recent in moleculaire biologie en neurowetenschappen promoveert bijvoorbeeld ruim twee keer zo groot als in natuurkunde 10 en computerwetenschappen (daar is het nog geen 20 procent). Ook in de sociale en geesteswetenschappen zijn grote verschillen tussen vakgebieden: het aandeel vrouwen 15 onder de recent gepromoveerden in psychologie en kunstgeschiedenis is ruim twee keer zo groot als dat in economie en filosofie (nog geen 35 procent). In Nederland bestaan grofweg 20 vergelijkbare verschillen.
(2) Vrouwen zijn vooral ondervertegenwoordigd in vakgebieden waar wetenschappers zelf denken dat die aangeboren talent vereisen. Dat 25 laten Amerikaanse onderzoekers deze week zien in het wetenschappelijke tijdschrift Science. Ze vroegen ruim 1.800 wetenschappers (van promovendus tot hoogleraar) uit 30 30 disciplines hoe ze over hun vakgebied dachten en hoe anderen in het vakgebied erover dachten.
Hè, denk je bij het lezen van de vraag, wat is dit nou weer? Het onderzoek in Science betrof 30 wetenschappelijke vakgebieden. Nergens blijkt dat Science iets speciaals heeft gevonden over die 4 vakgebieden. Dat moet je als lezer dan maar zelf invullen en concluderen, blijkens het Correctievoorschrift. Dat er iets mis is met precies deze 4 van de onderzochte 30 vakgebieden blijkt nergens uit. Zelf je conclusies trekken, zoals het Correctievoorschrift wenst van de lezer, slaat eigenlijk helemaal nergens op, is pure interpretatie die nergens op is gebaseerd.

Trouwens, de auteur van dit stuk en van alinea's 1 en 2, Ellen de Bruin, kan of zal toch niet serieus menen dat je als vrouw niet zo geschikt bent om natuurkunde, computerwetenschappen, economie of filosofie te gaan studeren? Wat is dat voor een seksistische flauwekul? Kijk eens naar de cynische titel van het artikel: zo kan De Bruin het niet bedoeld hebben. (En, zoals aanstonds zal blijken: zo bedoelt ze het ook niet!)

In alinea 1 worden die vier aangeduide wetenschappelijke studies inderdaad genoemd. Maar alinea 2 begint met de zin: "Vrouwen zijn vooral ondervertegenwoordigd in vakgebieden waar wetenschappers zelf denken dat die aangeboren talent vereisen." Dat 'vooral' geeft aan dat er ook nog andere vakgebieden zijn waarin vrouwen zijn ondervertegenwoordigd. Het is eigenaardig dat het correctievoorschrift doet alsof het alleen gaat om die vier studies die in alinea 1 worden genoemd.

Deze wijsheid komt niet uit mijn koker, maar ontleende ik aan het volgende bericht dat Marc van Oostendorp gisteren (18 juni 2018 om 21:12 uur) in de Facebookgroep Leraar Nederlands plaatste. Marc verwoordt het misschien iets helderder dan ik:
Vanavond even met Ellen de Bruin gepraat, zij is de auteur van de vierde tekst van het herexamen-vwo van vanmiddag. Ze zegt dat ze twee van de vragen over haar tekst anders zou beantwoorden dan het correctiemodel, over allebei valt wel iets te zeggen.

Ellen: "Vraag 37: correcte antwoord is 'geen'. Vraag 41: correct is A, want we weten het nog niet precies."

Ik denk dat het gegeven antwoord bij vraag 37 inderdaad heel dubieus is. Je zou volgens een bepaalde logica kunnen denken dat natuurkunde, computerwetenschappen, economie en filosofie genoemd worden als de vakken met minder vrouwen en dus met meer aangeboren talent, maar die logica wordt in het artikel zelf helemaal niet zo hard gemaakt. Er staat in alinea 2 immers: "Vrouwen zijn VOORAL ondervertegenwoordigd in vakgebieden waar wetenschappers zelf denken dat die aangeboren talent vereisen", dus de correlatie is niet absoluut, en bovendien wordt er verder twijfel gezaaid of dat talent überhaupt wel zo'n factor is. Vooral de eis dat je ALLE VIER de vakken moet noemen en dat het anders fout is, is dus heel raar.

Bij vraag 41 lijkt me Ellens antwoord ook niet goed: zij denkt als auteur zelf misschien wel dat dit de beste verklaring is, maar het staat zo niet in de tekst. Aan de andere kant is het antwoord dat ze willen horen, B, ook niet echt goed: het is wel de enige van de genoemde oorzaken die in de tekst ook wordt genoemd, maar niet echt als 'belangrijk', toch meer als een mogelijke verklaring. Ik zou daarom ook wel antwoord B gokken, maar heel bevredigend is dat toch niet.
Vraag 37 is gewoon een foute vraag of er staat een fout antwoord in het correctievoorschrift. Pffff, ik heb het examen gemaakt en bij vraag 37 wel het antwoord van het correctievoorschrift gegeven (hoera!). Maar eigenlijk zou elk antwoord op deze eigenaardige (foute!) vraag, moeten worden goedgekeurd. Maar ik heb de puf niet meer om het CvTE hierover te benaderen... Krijg je weer een suffig antwoord van een of andere geraadpleegde deskundige of ingenieur... Wie heeft wel de puf? Je zou toch maar op zoiets idioots zakken...

Geplaatst: 20-06-2018 09:07
door HansD
Ik lees deze heldere uiteenzetting nu pas, maar ik had gisteren al contact gezocht met het CvTE over deze vraag. Vooralsnog geen reactie.

Geplaatst: 24-06-2018 13:45
door PeterNeyssen
En wat moeten we nu aan met deze vraag....? :shock:

Nog 2 kanttekeningen:
- Uit alinea 1 maak ik op dat in de VS het aandeel gepromoveerde vrouwen in moleculaire biologie en neurowetenschappen ongeveer 40 procent is. Namelijk "ruim twee keer zo groot als in natuurkunde en computerwetenschappen (daar is het nog geen 20 procent)".
Dan zijn vrouwen dus bij moleculaire biologie en neurowetenschappen toch ook ondervertegenwoordigd? Minder ondervertegenworodigd dan bij de andere vakgebieden, maar dat verschil werd in de eerste zin al aangekondigd.
- Kan het zijn dat er (niet voor het eerst) een logische redenering cq. oorzaak/gevolg uit de tekst wordt omgedraaid? Vraag 37 stelt dat het voor bepaalde studies "volgens het beschreven onderzoek noodzakelijk (is) over aangeboren talent te beschikken".
Dat komt overeen met de tekst in alinea 2: "Vrouwen zijn vooral ondervertegenwoordigd in vakgebieden waar wetenschappers zelf denken dat die aangeboren talent vereisen. Dat laten Amerikaanse onderzoekers deze week zien..." (r. 21-26.)
Alinea 1 noemt echter alleen maar een aantal vak-/wetenschapsgebieden waarin vrouwen zijn ondervertegenwoordigd (de vraag is nog even welke dat zijn; zie boven....). Maar je kunt daaruit toch niet de conclusie trekken dat over precies/alleen die vakgebieden wetenschappers zelf denken dat aangeboren talent noodzakelijk is? Dat is een ongeldige, want omgekeerde redenering; er zijn veel meer oorzaken te bedenken voor die ondervertegenwoordiging. (Zie nota bene ook vervolg tekst en de volgende vragen.)

Geplaatst: 25-06-2018 01:27
door Ben Salemans
Hear, hear! Mooi opgemerkt, Peter. Jouw opmerking laat ook zien dat de richtlijn in het correctievoorschrift heel wankel of fout is om alleen de vier aangeduide studies als correct antwoord te accepteren.

Geplaatst: 25-06-2018 01:28
door Ben Salemans
...

Geplaatst: 25-06-2018 08:58
door PeterNeyssen
Ik (ook) heb mijn kanttekeningen bij antwoord in CV op vraag 37 bij CvTE neergelegd.
Met in het verlengde daarvan het verzoek om bij vraag 41 antwoord A ook goed te rekenen.

Geplaatst: 26-06-2018 11:10
door PeterNeyssen
Dit is het antwoord van het CvTE:

"Uit alinea 1 spreekt dat er niet of nauwelijks sprake is van ondervertegenwoordiging van vrouwen in de mole­culaire biologie en neurowetenschap­pen. Daar is het aantal gepromoveerde vrouwen: “ruim twee keer zo groot als in natuurkun­de en computerwetenschappen”. In de eerste zin geeft de auteur aan dat het onderwerp van de tekst niet een lichte ondervertegenwoordiging is –zeg 10% meer of minder – maar een opvallende ondervertegenwoordigng.

Niet wij trekken de conclusie dat het met name in wetenschapsgebieden met ondervertegenwoordiging van vrouwen nodig zou zijn over een bepaald aangeboren talent te beschikken, dat gebeurt in de tekst. De stappen zijn:

1 Er is met name een substantiële ondervertegenwoordiging van vrouwen in de vier vakken natuurkun­de en computerwetenschappen en economie en filosofie (alinea 1)

2 Die ondervertegenwoordiging doet zich vooral voor in vakgebieden waar wetenschappers zelf denken dat die aangeboren talent vereisen (regels 21-24)"

Ik kan daar (nog) geen chocola van maken, maar blijf mijn best doen...